„Instrumenty… – zobaczyć i usłyszeć tradycję – zwiększenie walorów estetyczno-edukacyjnych oraz poprawa funkcjonalności Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu poprzez modernizację przestrzeni ekspozycyjno-magazynowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM), Priorytetu VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działania 6.1. Kultura.

Mazowsze, jako region atrakcyjny turystycznie, ma aktywnie działające instytucje promujące jego walory. Ich działalność jest o tyle ważna, iż skupiając lokalne podmioty odpowiada na potrzeby tutejszej społeczności, przyczyniając się tym samym do szerzenia tradycji, wiedzy o kulturze i obyczajach, a także do eksponowania najciekawszych zasobów naturalnych. Jedną z takich instytucji jest Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, które korzystając z możliwości Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM w roku 2014 złożyło wniosek aplikacyjny pod nazwą „Instrumenty… – zobaczyć i usłyszeć tradycję – zwiększenie walorów estetyczno-edukacyjnych oraz poprawa funkcjonalności Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu poprzez modernizację przestrzeni ekspozycyjno-magazynowych”.

W wyniku pozytywnej weryfikacji wniosku i docenienia potrzeb rozwoju szydłowieckiego muzeum,  Dyrektor dr Aneta Oborny w dniu 26 marca 2015 r. podpisała umowę wieńczącą starania placówki o dofinansowanie. Realizacja Projektu „Instrumenty…” obejmowała okres od 1 maja 2014  r. do 30 września 2015 r. Całkowita jego wartość wynosiła 825 512,46zł, w tym: dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 stanowiło 701 685,59zł, tj. 85% kosztów realizacji całego przedsięwzięcia, natomiast pozostała część – 123 826,87 zł została sfinansowana ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

Realizacja tego Projektu pozwoliła Miastu i Gminie Szydłowiec, powiatowi szydłowieckiemu i Mazowszu lepiej konkurować na rynku turystyki kulturalnej poprzez zwiększenie atrakcyjności dotychczasowej oferty. W związku z tym do partnerstwa w Projekcie, w zakresie promowania zrealizowanego zadania, zaproszono: Powiat Szydłowiecki oraz Miasto i Gminę Szydłowiec, których organy zarządzające zobowiązały się uczestniczyć w jego promocji, m.in. poprzez zamieszczenie na swoich stronach internetowych informacji o nim oraz poprzez dystrybucję bezpłatnych materiałów promocyjnych w punktach informacyjnych i w swoich siedzibach. Działania promocyjne skierowane były do mieszkańców Szydłowca, a w szerszej perspektywie do mieszkańców całego Mazowsza oraz turystów, w tym również zagranicznych. Dlatego Projekt wpisano w turystyczną misję województwa mazowieckiego zawartą w Strategii Rozwoju Turystyki dla Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 (SRTWM).

Projekt „Instrumenty…” ma charakter ponadlokalny i ponadregionalny, gdyż Szydłowiec znajduję się na trasie Warszawa – Kraków, a także jest ważnym miastem łączącym wschód z zachodem kraju. Mamy nadzieję, że przyniesie on efekt w postaci zwiększenia atrakcyjności turystycznej, inwestycyjnej i rekreacyjnej obszaru oraz poprawi spójność tych terenów. Zapewnienie dogodnych warunków dostępu do miejsc atrakcyjnych turystycznie, w tym dla osób niepełnosprawnych, spowoduje poprawę wizerunku Szydłowca, jako miejsca dbającego o tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju społeczeństwa. Promocja zrealizowanego Projektu miała również na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat udziału środków Unii Europejskiej w inwestycjach realizowanych na terenie województwa mazowieckiego. Dodatkowym celem jest informowanie opinii publicznej o możliwościach skorzystania z nowej oferty Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.